Dotazy a odpovědi

Dotazy a odpovědi

Dotazy a odpovědi na nejčastější otázky

Jak se léčí schizofrenie?
Léčení schizofrenie, zvláště u dětí a adolescentů, by mělo zahrnovat všechny faktory, které se na vzniku poruchy podílejí (biologické, psychologické, sociální). Pro další vývoj a kvalitu života (jak pacienta, tak rodinných příslušníků) je nutná psychoterapie i socioterapie. Příznaky zmírňují především psychofarmaka. Díky těmto lékům mohou pacienti se schizofrenií žít často i plnohodnotný život. Farmakologické léčení by mělo zahrnovat takové léky, které by ovlivňovaly znovuvytvoření nejvhodnější neuronálních map, působily na degenerované neurony a zlepšovaly všechny symptomy.
Co způsobuje schizofrenii?
Duševní stav lidí určuje celá řada faktorů: biologické (např. genetika, pohlaví), individuální (osobní zkušenosti nebo změna ve struktuře i funkci mozku), podmínky rodinné, sociální, ekonomické a v neposlední řadě zevní okolnosti (stresy, traumata atd ).

U schizofrenie jsou všechny faktory důležité. Obecně jde o důsledek vzájemného působení dědičných dispozic a vyvolávajících podnětů.

Schizofrenie v těhotenství a kolem porodu je vyvolaná nepříznivými okolnostmi (různé infekce, otočený pupečník, překotný porod, různá poranění atd)

Schizofrenie u mladistvých je vyvolána také experimentováním s psychoaktivními látkami (hlavně marihuana je často vyvolávajícím faktorem).

Dále schizofrenii vyvolávají zevní stresující události (rozvody, konfliktní rodinné prostředí tzv. rozbitý domov“) nebo v tragických domácích událostech (častější zážitek smrti, včetně smrti rodičů) nebo špatné vztahy s vrstevníky již v předškolním věku.

Dítě schizofrenního rodiče má 90% naději, že touto poruchou neonemocní.
Co je schizofrenie?
Přesnou definicí schizofrenie je neurovývojová porucha vzniklá neznámou příčinou. Dříve byla řazena mezi psychózy. Charakteristické bylo rozštěpení mysli, rozdvojení osobnosti na část „já“ a část „nejá“ , kde není jasná skutečná hranice mezi vlastní osobností a okolním světem. V dětství toto ještě komplikuje pohled vývojový. Důvodem jsou ještě nedozrálé struktury centrální nervové soustavy, neukončený je pohybový, pocitový a poznávací, vývoj intelektu a hlavně vývoj mezilidských vztahů a sociálních dovedností. Schizofrenie u dětí tento vývoj mění, brzdí nebo dokonce zastavuje.