Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

http://www.dpnoparany.cz

je největší poskytovatel zdravotních služeb pro děti a adolescenty s psychiatrickou problematikou. Nemocnice má dlouhodobou tradici, a to od svého vzniku od r. 1924. Byla založena jako první dětská psychiatrie. Disponuje rozsáhlým areálem s mnoha budovami a dalším zázemím. Prošla pravidelně procesem modernizace.

Zabývá se  diagnostikou a léčbou dětí a mladistvých s duševními poruchami od 3-18 let , a to zejména z Jihočeského kraje a z dalších regionů ČR. Poskytuje strukturovanou a komplexní péči celého spektra duševních poruch. Z Jihočeského kraje přijímáme neodkladné akutní stavy . Z ostatních regionů ČR  včetně Jihočeského kraje jsou hospitalizováni pacienti zejména s potřebou krátkodobé a střednědobé péče.

Do 50 dnů je hospitalizováno 63,4 % pacientů. Průměrná doba hospitalizace klesá meziročně a je  do 55 dnů .

DPN disponuje  částí lůžkovou a ambulantní.

Lůžková část  - 110 lůžek a je členěna na dvě oddělení v pavilonech A, B. Pokoje jsou 2-5 lůžkové a jednolůžkové pokoje individuálního  dohledu.

Pacienti jsou přijímáni na jednotlivá oddělení zpravidla podle věku, pohlaví, rozumových schopností a diagnostického spektra k diagnostice nebo léčbě.
Pro hospitalizované pacienty slouží    samostatné provozy rehabilitace – ergoterapie, arteterapie, fyzioterapie , komplementu .

V léčbě pacientů používáme  moderní farmakoterapii, individuální,  skupinovou psychoterapii a ve vybraných indikacích práci s rodinou. Nedílnou součástí je léčebný režim, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a rozsáhlé možnosti komplexní rehabilitace, socioterapeutických a volnočasových  programů.

Nemocnice přijímá pacienty zejména na doporučení dětského psychiatra, psychiatra, dále překladem z lůžkových zařízení - klinik, nemocnic, psychiatrických nemocnic a ve výjimečných případech přijímá bez doporučení odborníka na přání rodiny nebo při nedostupnosti indikovaných služeb dětské a dorostové psychiatrie .
Léčba je plně hrazena z veřejného  zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Diagnostické spektrum

Mezi nejčastější onemocnění mladších dětí patří zejména komplikované hyperkinetické poruchy/ADHD a další psychické poruch/ smíšené poruchy chování a emocí, depresivní poruchy chování , poruchy opozičního vzdoru aj. /, tikové poruchy, pervazivní vývojové poruchy aj..

U adolescentů převažují neurotické, somatoformní  , stresové  poruchy, poruchy nálady s převahou depresivních stavů, sebedestruktivní chování, dále přijímáme pacienty s psychotickými poruchami a poruchami autistického spektra.

Nemocnice disponuje samostatným oddělením pro děti s mentální retardací a psychiatrickou komorbiditou. Pavilon A.

Průběh hospitalizace se průběžně značně mění , převažují stále více krátkodobé pobyty s diagnostickým procesem a nastavením léčby. A dále stavy vyžadující neodkladnou psychiatrickou pomoc.

Ambulantní část – pro děti a adolescenty - pavilon D.

Přijímáme děti a adolescenty s psychickými poruchami do dlouhodobé ambulantní péče s různorodou problematikou na objednání , ale i k akutnímu ošetření .

Základní školy při DPN – zajišťují vzdělávací proces v době hospitalizace . Děti dle zdravotního stavu navštěvují školu, která sídlí v samostatné budově  v areálu nemocnice. Vzdělávací proces může probíhat i individuálně na oddělení u lůžka.

Více na www.dpns.cz

Návštěvní dny v nemocnici - denně, vhodné domluvit předem. Nemocnice nabízí ubytování rodičů přímo  v areálu .

Více na www.dpnoparany.cz

říjen 2019