• ADDP*Asociace dětské a dorostové psychiatrie

    ADDP*Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

http://www.dpnoparany.cz

je největší specializované zdravotnické zařízení pro léčbu dětí a adolescentů s psychiatrickou problematikou. Má dlouhodobou tradici, a to od svého založení od r. 1924. Byla založena jako první dětská psychiatrie. Disponuje rozsáhlým areálem s mnoha budovami a dalším zázemím. Prošla pravidelně procesem modernizace.

Zabývá se  diagnostikou a terapií dětí a mladistvých s duševními poruchami od 3-18 let , a to z celé České republiky. Poskytuje strukturovanou a komplexní péči celého spektra duševních poruch. Hospitalizuje akutní stavy z Jihočeského kraje. Z ostatních regionů ČR  včetně Jihočeského kraje jsou hospitalizováni pacienti zejména s potřebou středně a dlouhodobé  vysoce specializované péče.

Do 50 dnů je hospitalizováno 42 %  dětí, 58  %  nad 50 dnů.
Průměrná doba hospitalizace je  přibližně 70 dnů.

Disponuje  částí lůžkovou a ambulantní.

Lůžková část  - 110 lůžek je členěna do 3 samostatných pavilonů A,B,C . Pokoje 2-5 lůžkové  a 1 lůžkové pokoje individuálního  dohledu.

Pacienti jsou přijímáni na jednotlivé pavilony podle věku, pohlaví, rozumových schopností a diagnostického spektra k diagnostice nebo léčbě.
Pro hospitalizované pacienty slouží    samostatné provozy rehabilitace – ergoterapie, arteterapie, fyzioterapie , komplementu.

V léčení pacientů používáme  moderní farmakoterapii, individuální,  skupinovou psychoterapii a ve vybraných indikacích práci s rodinou. Nedílnou součástí je léčebný režim, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a rozsáhlé možnosti rehabilitace, socioterapeutických a volnočasových  programů.

Nemocnice přijímá pacienty na doporučení dětského psychiatra, psychiatra, dále překladem z lůžkových zařízení - klinik, nemocnic, psychiatrických nemocnic a ve výjimečných případech přijímá bez doporučení odborníka na přání rodiny.
Léčba je plně hrazena z veřejného  zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Diagnostické spektrum

Mezi nejčastější diagnózy mladších dětí patří zejména komplikované hyperkinetické poruchy/ADHD a různé typy poruch chování  a dalších psychických poruch/ smíšené poruchy chování a emocí, depresivní poruchy chování , poruchy opozičního vzdoru aj. /, tikové poruchy.

U adolescentů převažují neurotické, somatoformní  , stresové  poruchy, poruchy nálady s převahou depresivních stavů, sebedestruktivní chování.
Nemocnice přijímá k hospitalizaci  děti se závažnými diagnózami – schizofrenie, pervazivní vývojové poruchy-  zejména autismus, Aspergerův syndrom   ať už k léčbě nebo k diagnostice.
Mezi hospitalizovanými jsou i děti týrané a zanedbávané , které potřebují odbornou psychiatrickou a psychologickou péči.

Ambulantní část –  pavilon D -  převažuje problematika dětské a dorostové psychiatrie.

Základní školy při DPN – základní, praktická a speciální včetně rehabilitačních tříd a vzdělávacích programů pro „autistické spektrum“. Škola sídlí v samostatné budově  v areálu nemocnice.

Návštěvní dny  - denně, vhodné domluvit předem. Nemocnice nabízí ubytování rodičů přímo  v areálu .

Více podrobností o nás  v jednotlivých sekcích na www.dpnoparany.cz