Dětské oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk

Dětské oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk

http://www.plstbk.cz/index.php/luzka-oddeleni-a-provozy

Na lůžkách dětského oddělení je poskytována terapie všech psychických poruch dětí od psychotických, pervazivních vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení, detoxikaci a léčbu závislostí a tradičně i poruch chování. Dále pracujeme s dětmi disharmonicky se vyvíjejícími (sebepoškozující chování, abnormální psychosexuální vývoj, následky šikany), s enuretiky, enkopretiky a s dětmi deprivovanými a týranými.  Nabízíme biologickou léčbu spolu se širokou škálou psychoterapeutických postupů – individuální vedení klienta a rodiny, skupinovou psychoterapii, canisterapii, relaxační cvičení, ergoterapii, individuální a skupinovou arteterapii, dramaterapii, taneční terapii, které jsou zakotveny v motivačním režimu terapeutické komunity.
Při oddělení pracuje v malém rozsahu pro nejbližší spádovou oblast také ambulance  pedopsychiatrická a psychologická.

Na lůžkách poskytujeme:

Komplexní diagnosticko – terapeutické pobyty:

  • 12 týdenní pobyt
  • během pobytu je zajištěna výuka pro základní školu
  • středoškoláci a učni mají možnost individuálních konzultac

Krátkodobé pobyty:

  • 3 – 5 týdenní observační či intervenční pobyty
  • během pobytu je zajištěn celý rozsah školní výuky, v případě krátkodobého pobytu mohou rodiče využit i možnosti omluvit své dítě ve škole a tím pobyt dítěte učinit maximálně diskrétním

Pobyty dospívajících po skončení základní školy:

  • vytvoření kombinovaného terapeutického programu s dopolední školní přípravou a častou návštěvou kmenové školy  při terapeutických dovolenkách ve všední dny.

Pobyty pro děti předškolního věku:

  • nebývají často žádány, ale poskytujeme je, v indikovaných případech může být s dítětem ubytován i rodič.

Letní pobyty „ŠTERNBERSKÝ RACEK“ :

  • v období hlavních školních prázdnin pořádáme 2 letní pobyty nejen pro  enuretiky každý v délce přibližně tří týdnů

Víkend pro rodiče a děti „RACEK V ZÁŘÍ“:

    na přelomu srpna a září

  • intervenční psychoterapeutický program pro 2 menší skupiny dětí a jejich rodiče
  • problematika  ADHD, agresivity, sebepoškozování a úzkostného vyhýbavého chování.

Podrobnější informace získáte na webových stránkách dětského oddělení – www.racek.tym.cz