• ADDP*Asociace dětské a dorostové psychiatrie

    ADDP*Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Členy Asociace jsou lékaři, dětští a dorostoví psychiatři (i v přípravě) v zařízeních pro dětskou a dorostovou psychiatrii, jak lůžkového, tak ambulantního typu.

Stanovy asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace je nezávislé a dobrovolné sdružení uvedených pracovníků. Cílem je podporovat a sledovat poskytování zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, týkajících se péče o duševní zdraví dětí a mládeže a jejich výchovného prostředí (rodiny, školy, atd.).

Asociace se chce zabývat rozšiřováním nových poznatků v oboru v návaznosti na zahraniční spolupráci (současně je Asociace členem ACPP – Asociation for Child Psychology and Psychiatry).

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Valná hromada ADDP z.s. dne 05. 12. 2018

Svolávám dle platných stanov Valnou hromadu ADDP z.s. na den 05.12.2018

Vážení členové ADDP.

Svolávám dle platných stanov  Valnou hromadu ADDP z.s. na den 05.12.2018 s tímto předběžným programem: 

  • Zahájení Valné hromady
  • Zpráva o hospodaření - stav účtu za rok 2018
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva předsedy ADDP za rok 2018
  • ADDP a Reforma Dětské a dorostové psychiatrie
  • Cíle ADDP na další období
  • Různé
  • Usnesení a závěr

Dovoluji požádat všechny členy, aby se Valné hromady  osobně zúčastnili nebo aby se formou plné moci pověřili jiného člena ADDP  k  hlasování na valné hromadě  ADDP.

Čas a místo budou Valné hromady upřesněny v dalším e-mailu. Předběžně v 09.00 hod. v Lékařském domě v Praze. 

Po valné hromadě předpokládáme a zveme k účasti na Purkyňce. 

Prosím o předběžné potvrzení účasti na této valné hromadě,  a to na e-mail odesílatele, kterým Vám byla tato pozvánka odeslána.

Před Valnou hromadou, prosím ověřte si ještě aktuální stav úhrady členského za rok 2018 u MUDr. Rodáka - pokladním ADDP.

V Ostravě 25.09.2018
MUDr. Jaroslav Matýs
předseda ADDP

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Informujeme Vás o nejnovějších postupech

Reforma psychiatrické péče

Více na www.reformapsychiatrie.cz

Pozvánka na Valnou hromadu ADDP z.s.

více

Síť pedopsychiatrických lůžek v ČR

Dětská a dorostová psychiatrie v ČR má celkem 610 lůžek. Jsou nerovnoměrně rozložena v jednotlivých regionech a mezi částí Čech a Moravy.

Stanovy Spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. (zapsaný spolek)

Členy Asociace jsou psychiatři pro děti a dorost nebo lékaři v předatestační přípravě v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Mýty o dětské a dorostové psychiatrii

Dětská psychiatrie je samostatným lékařským oborem, který diagnostikuje a léčí (závažné) duševní poruchy u dětí. Ty způsobují srovnatelné utrpení dětí, jako duševní poruchy v dospělosti.

Ambulantní psychiatrická péče o děti a dorost

Dětská a dorostová psychiatrie je jeden z nejmladších lékařských oborů. Pedopsychiatrickou péči poskytujeme ve stejné struktuře, jako jiné lékařské obory, tzn. v ambulancích a v nemocnicích, dále pak na dětských odděleních psychiatrických léčeben.

Lůžková péče v dětské a dorostové psychiatrii

Lůžková péče probíhá na dětských odděleních psychiatrických klinik, léčeben, a nemocnic nebo v dětských léčebnách v celé České republice. Tato pracoviště jsou určena převážně pro děti školní, ale i pro předškoláky, studenty a učně. My, kteří zde pracujeme, se snažíme vytvářet prostředí podnětné, lidské a zároveň bezpečné.

Psychoterapie v dětské a dorostové psychiatii

Psychoterapie může probíhat formou individuálních setkávání dítěte s terapeutem, může probíhat ve skupině dětí. Více než u dospělých pacientů se u dětí pracuje s celou rodinou v rámci rodinné psychoterapie, které se účastní kromě samotného pacienta také jeho rodiče, někdy i sourozenci, nebo někdo z prarodičů.