• ADDP*Asociace dětské a dorostové psychiatrie

    ADDP*Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Členy Asociace jsou lékaři, dětští a dorostoví psychiatři (i v přípravě) v zařízeních pro dětskou a dorostovou psychiatrii, jak lůžkového, tak ambulantního typu.

Stanovy asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace je nezávislé a dobrovolné sdružení uvedených pracovníků. Cílem je podporovat a sledovat poskytování zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, týkajících se péče o duševní zdraví dětí a mládeže a jejich výchovného prostředí (rodiny, školy, atd.).

Asociace se chce zabývat rozšiřováním nových poznatků v oboru v návaznosti na zahraniční spolupráci (současně je Asociace členem ACPP – Asociation for Child Psychology and Psychiatry).

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Informujeme Vás o nejnovějších postupech

Reforma psychiatrické péče

Více na www.reformapsychiatrie.cz

Světový kongres dětských psychiatrů v Praze 23.7. - 27.7.2018

Na sklonku letošního července se v Praze za účasti ministra zdravotnictví České republiky Adama Vojtěcha setkali přední světoví odborníci, aby si vyměnili zkušenosti, sdíleli nejnovější výzkumy a studie v oblasti duševních onemocnění dětí. Více

23.7. 2018 ve FN Motol Praha - Kurz Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP.

Více na www.detskapsychiatrie2018.cz

Síť pedopsychiatrických lůžek v ČR

Dětská a dorostová psychiatrie v ČR má celkem 610 lůžek. Jsou nerovnoměrně rozložena v jednotlivých regionech a mezi částí Čech a Moravy.

Stanovy Spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. (zapsaný spolek)

Členy Asociace jsou psychiatři pro děti a dorost nebo lékaři v předatestační přípravě v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Mýty o dětské a dorostové psychiatrii

Dětská psychiatrie je samostatným lékařským oborem, který diagnostikuje a léčí (závažné) duševní poruchy u dětí. Ty způsobují srovnatelné utrpení dětí, jako duševní poruchy v dospělosti.

Ambulantní psychiatrická péče o děti a dorost

Dětská a dorostová psychiatrie je jeden z nejmladších lékařských oborů. Pedopsychiatrickou péči poskytujeme ve stejné struktuře, jako jiné lékařské obory, tzn. v ambulancích a v nemocnicích, dále pak na dětských odděleních psychiatrických léčeben.

Lůžková péče v dětské a dorostové psychiatrii

Lůžková péče probíhá na dětských odděleních psychiatrických klinik, léčeben, a nemocnic nebo v dětských léčebnách v celé České republice. Tato pracoviště jsou určena převážně pro děti školní, ale i pro předškoláky, studenty a učně. My, kteří zde pracujeme, se snažíme vytvářet prostředí podnětné, lidské a zároveň bezpečné.

Psychoterapie v dětské a dorostové psychiatii

Psychoterapie může probíhat formou individuálních setkávání dítěte s terapeutem, může probíhat ve skupině dětí. Více než u dospělých pacientů se u dětí pracuje s celou rodinou v rámci rodinné psychoterapie, které se účastní kromě samotného pacienta také jeho rodiče, někdy i sourozenci, nebo někdo z prarodičů.