Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s.

Členy Asociace jsou atestovaní lékaři v oboru dětská a dorostová psychiatrie a lékaři v přípravě k atestaci z dětské a dorostové psychiatrie pracující jak v lůžkové, tak v ambulantní praxi.

Asociace je nezávislé a dobrovolné profesní sdružení lékařů. Cílem je podpora zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, které se  týkají oboru dětská a dorostová psychiatre a dále péče o duševní zdraví dětí a mládeže.

 

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Aktuální informace

Reforma psychiatrické péče

Více na www.reformapsychiatrie.cz

10.10.2019 zasedal Koordinační výbor ADDP z.s.

Koordinační výbor svolá dle Stanov spolku Valnou hromadu členů ADDP z.s. na 12.11.2019 ve 13.00 hodin do Lékařského domu Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Pozvánky budou všem členkám a členům rozeslány.

Než dítě přijme dětský psychiatr, uběhne i půl roku

odkaz na článek

Studio 6 s profesorem MUDr. Ivo Pacltem, Csc.

odkaz na pořad

Tisková konference - Péče o děti a dorost s duševní poruchou v ČR aneb "Proč je dětská a dorostová psychiatrie tak nedosažitelná - nedostupná ne/jenom v ČR"

pozvánka

12.11.2019 seminář k jubileu prof. MUDr. Ivo Paclta, CSc.

pozvánka
SEMINÁŘ ZRUŠEN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ 7.10.2019.

Článek na idnes.cz na téma ADHD

I dnes jsou učitelé, podle nichž je ADHD výmysl, říká dětský psychiatr.

Vyšel vzdělávací program - vlastní specializovaný výcvik specializačních oborů - Program Dětská a dorostová psychiatrie

Zahajuje se konečně proces akreditací.
Věstník MZ ČR 5/ 2019

Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu

Téma: „Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.“, která se bude konat 17. 4. v 10:00 v posluchárně Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno, v areálu bohunické nemocnice.

2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019

Konference je letos rozšířena o 1. Sympozium "Škola a péče o duševní zdraví", jejímž spolupořadatelem je Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem

Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů.

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. Lékařů přibývá, ale nestačí to

Článek na serveru idnes.cz

Dítě s duševní poruchou ve škole - co musíme změnit?

Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem dětech s duševní poruchou ve školách.

Síť pedopsychiatrických lůžek v ČR

Dětská a dorostová psychiatrie v ČR má celkem 596 lůžek. Jsou nerovnoměrně rozložena v jednotlivých regionech a mezi částí Čech a Moravy.

Stanovy Spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. (zapsaný spolek)

Členy Asociace jsou psychiatři pro děti a dorost nebo lékaři v předatestační přípravě v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Mýty o dětské a dorostové psychiatrii

Dětská psychiatrie je samostatným lékařským oborem, který diagnostikuje a léčí (závažné) duševní poruchy u dětí. Ty způsobují srovnatelné utrpení dětí, jako duševní poruchy v dospělosti.

Ambulantní psychiatrická péče o děti a dorost

Dětská a dorostová psychiatrie je jeden z nejmladších lékařských oborů. Pedopsychiatrickou péči poskytujeme ve stejné struktuře, jako jiné lékařské obory, tzn. v ambulancích a v nemocnicích, dále pak na dětských odděleních psychiatrických léčeben.

Lůžková péče v dětské a dorostové psychiatrii

Lůžková péče probíhá na dětských odděleních psychiatrických klinik, léčeben, a nemocnic nebo v dětských léčebnách v celé České republice. Tato pracoviště jsou určena převážně pro děti školní, ale i pro předškoláky, studenty a učně. My, kteří zde pracujeme, se snažíme vytvářet prostředí podnětné, lidské a zároveň bezpečné.

Psychoterapie v dětské a dorostové psychiatii

Psychoterapie může probíhat formou individuálních setkávání dítěte s terapeutem, může probíhat ve skupině dětí. Více než u dospělých pacientů se u dětí pracuje s celou rodinou v rámci rodinné psychoterapie, které se účastní kromě samotného pacienta také jeho rodiče, někdy i sourozenci, nebo někdo z prarodičů.