Mýty o dětské a dorostové psychiatrii

Dětská psychiatrie je samostatným lékařským oborem, který diagnostikuje a léčí (závažné) duševní poruchy u dětí. Ty způsobují srovnatelné utrpení dětí, jako duševní poruchy v dospělosti.

Dětská psychiatrie je často zaměňována  za psychologii, neurologii, speciální pedagogiku.

Dětská psychiatrie je samostatným lékařským oborem, který diagnostikuje a léčí (závažné) duševní poruchy u dětí. Ty způsobují srovnatelné utrpení dětí, jako duševní poruchy v dospělosti.

Dítě nepatří na dětskou psychiatrii. Není přece blázen

Dětská psychiatrie je oborem převážně preventivním. Drtivá většina dětských psychiatrických pacientů nejsou „blázni“. Stejně, jako drtivá většina dospělých pacientů s duševní poruchou, léčených u psychiatra, kteří jsou normálně fungující lidé v rodinách i v pracovním prostředí.

Dětská psychiatrie je pro mentálně retardované a pro nevychované děti

Dětská psychiatrie se nevěnuje „výchovně pokaženým dětem“, ale dětem s duševními poruchami,  které se můžou projevovat i jako „poruchy chování“.

Dítě na psychiatrii dává  rodina, soud, škola , sociální pracovnice OSPOD-u, policií
Hospitalizace na dětské a dorostové psychiatrii má vždy medicínské-pedopsychiatrické důvody a za indikaci odpovídá vždy lékař - pedopsychiatr.

Dítě je na psychiatrii zavíráno, protože zlobí

Prostá porucha chování není nikdy důvodem k pedopsychiatrické hospitalizaci.
Děstká a dorostová psychiatrie není zařízení represivní ale terapeutické.

Dítěti je na pedopsychiatrii  v hospitalizaci omezováno ve svých právech

ČR jsou dodržována práva dětí a dětských pacientů, včetně dětské a dorostové psychiatrie, dle mezinárodních závazků a dle národních zákonných norem. Všechna mimořádná omezující opatření indikuje lékař-pedopsychiatr, a to výhradně z medicínských důvodů. Zákonný zástupce dává informovaný souhlas a je o mimořádnostech vždy informován.

Dítě je hospitalizováno příliš dlouho mimo rodinu

Doba hospitalizace je určována především duševním zdravotním stavem dítěte a po dohodě se zákonným zástupcem. Výjimkou je  nutnost hospitalizace i proti vůli pacienta (zákonného zástupce) ze zdravotních důvodů.

Dítě na psychiatrii  bez svých blízkých trpí

Každá hospitalizace je pro dítě stresující. Jsme si toho plně vědomi, a  proto se snažíme o udržení intenzivního kontaktu rodiny s dětmi i při specifikách léčby dětí s duševní poruchou.

Dítě je dětskou psychiatrií označkováno - stigmatizováno

Stigmatizaci dětské psychiatrie způsobují hlavně dospělí – rodiče, učitelé, …bohužel stále i lékaři jiných oborů.
Dětskou psychiatrii v současnosti destigmatizují naši vyléčení nebo léčeni dětští pacienti a pozitivní zkušenosti  rodin