Síť pedopsychiatrických lůžek v ČR

Dětská a dorostová psychiatrie v ČR má celkem 596 lůžek. Jsou nerovnoměrně rozložena v jednotlivých regionech a mezi částí Čech a Moravy.

Dětská a dorostová psychiatrie v ČR má celkem 576 lůžek. Jsou nerovnoměrně rozložena v jednotlivých regionech a mezi částí Čech a Moravy.

Méně je jich v části Moravy.

Jediné samostatné klinické pracoviště psychiatrie pro děti a dorost, je na dětské psychiatrické klinice ve FN Praha Motol. Další klinická pracoviště jsou na dětských odděleních při psychiatrických klinikách pro dospělé. Jsou na PK FN Plzeň a PK FN Brno Bohunice. Tato klinická pracoviště s 85 lůžky se kromě diagnostiky a terapie zabývají vědou, výzkumem a výukou v rámci lékařských fakult a zajišťují postgraduální studium lékařů.

Samostatné pedopsychiatrické oddělení je ve FTN Praha Krč, jedno oddělení dětské a dorostové psychiatrie je při oddělení psychiatrie pro dospělé v Krajské nemocnici v Liberci. Celkem 55 lůžek.

Dále se pedopsychiatrická lůžková péče poskytuje ve 3 samostatných dětských psychiatrických nemocnicích (Opařany, Louny, Velká Bíteš), kde je 190 lůžek. Na dětských odděleních v psychiatrických nemocnicích a léčebnách pro dospělé ( PN Dobřany, PN Praha Bohnice, PN Havlíčkův Brod, PN Kroměříž, PL Šternberk, PN Opava ) je 246 lůžek.

Všechna tato zařízení poskytují pedopsychiatrickou zdravotní péči jak akutní tak následnou doléčovací. Kromě standardní lůžkové pedopsychiatrické péče některá pedopsychiatrická pracoviště zajišťují konsiliární činnost v rámci nemocnic, mají vlastní ambulance. Některá lůžková pracoviště vykonávají soudně znaleckou činnost.

Na všech pracovištích se mohou vzdělávat lékařské a nelékařské profese.

Pedopsychiatrická hospitalizace – důvody a podmínky k přijetí

Hospitalizace je indikována hlavně k léčbě duševních poruch u dětí. Ve sporných nebo ve zvláště složitých případech, kdy nelze přesně stanovit diagnózu ambulantně, je hospitalizace určena ke stanovení diagnózy nebo pro její upřesnění a pro nastavení odpovídající léčby. K hospitalizaci na lůžka dětské psychiatrie zpravidla posílá a doporučuje dítě ambulantní specialista - dětský a dorostový psychiatr, na základě zdravotního stavu dítěte a s podrobnou lékařskou zprávou.

Ve výjimečných případech může odeslat dítě k pedopsychiatrické hospitalizaci dětský lékař, dětský neurolog, ale vždy po řádném komplexním lékařském vyšetření. K hospitalizaci zpracuje plnou lékařskou zprávu s popisem informací o duševním stavu dítěte, nebo okolností, které vedly k rozhodnutí odeslat dítě bez vyšetření pedopsychiatrem.

Přijetí dítěte na lůžko je podmíněno informovaným souhlasem zákonných zástupců. Pokud by dítě nemělo souhlas zákonných zástupců k hospitalizaci, je zdravotnické zařízení povinno hlásit přijetí dítěte na lůžko jako „nedobrovolný vstup“ místně příslušnému okresnímu soudu do 24 hodin od přijetí. Soud je povinnen do 7 dnů rozhodnout o přípustnosti takové léčby proti vůli zákonného zástupce.

Délka hospitalizace

Rozhoduje lékař po domluvě s rodinou, a to podle náročnosti diagnostického procesu a podle průběhu léčby. Jednotlivá zařízení mají různou průměrnou dobu hospitalizace, a to podle charakteru zdravotní péče, kterou poskytují. V současnosti je průměr v rozsahu od 30 dnů do 90 dnů.

Cíl hospitalizace moderní pedopsychiatrie

Diagnostický a léčebný proces na lůžku, a to s co možná nejkratším pobytem v nemocnici nebo léčebně s ohledem na zdravotní stav dítěte. Hospitalizace musí být kvalitní a bezpečná. Obecně platí, že hospitalizace na psychiatrii jak dětské, tak dospělé je delší než v somatických oborech – oborech léčící tělesná onemocnění pacientů.

Většina lůžkových oddělení je modernizována, účelově vybavena pro specifika pacientů s duševními poruchami.

Terapeutický tým

Na lůžkových pracovištích dětské a dorostové psychiatrie pracují lékaři specialisté - dětští a dorostoví psychiatři, dále nelékaři - kliničtí psychologové, psychoterapeuti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, arteterapeuti, nutriční terapeuti a početný odborný ošetřovatelský personál .

Sestry specialistky v dětské a dorostové psychiatrii, dětské sestry. Sociální servis – spolupráce s kmenovou školou dítěte, se sociálními kurátory, odděleními sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v místě bydliště dětí zajišťuje sociální pracovnice.

Propuštění dítěte z hospitalizace

Zákonný zástupce je informován průběžně během hospitalizace a v závěru pobytu o diagnóze a terapii, o doporučeních v návaznosti na hospitalizaci a do budoucna. Adekvátním způsobem o svém zdravotním stavu je informován také dětský-adolescentní pacient.

Písemnou lékařskou zprávou- propouštěcí zprávou je informován o průběhu hospitalizace ambulantní pedopsychiatr a registrující praktický lékař pro děti a dorost propouštěcí a to tak, aby mohla pokračovat a navázat další potřebná zdravotní péče, kterou koordinuje zpravidla dětský a dorostový psychiatr.

Užívá-li dítě léky, dostane je při propuštění pouze na na tři dny. Další léky si musí rodina zajistit u dětského psychiatra a dalších specialistů. Zákonný zástupce dítěte při propuštění dítěte dostane vždy předběžnou lékařskou propouštěcí zprávu.

Vzdělávací proces dětí v nemocnici

Nedílnou součástí pobytu na pedopsychiatrickém lůžku všech zařízení je Základní škola při zdravotnickém zařízení, která zajišťuje výuku dětí ve 3 typech škol. Základní, základní praktické (dříve zvláštní) a speciální ( dříve pomocné). Součástí základních speciálních škol jsou třídy rehabilitační a autistické. Všechny typy škol školy pracují ve speciálním režimu : snížený počet vyučovacích hodin, redukovaný obsah učiva a pro některé žáky individuální vzdělání.

Vzdělávací proces

se realizuje s ohledem na duševní zdravotní stav dítěte a na užívanou medikaci. Cílem vzdělávání je zajistit kontinuitu školní výuky v nemocničním prostředí. V podmínkách pedopsychiatrie školy navíc plní roli pedagogicko-diagnostickou. Hledají a ukazují způsoby výuky, testují velikost školní zátěže, které je dítě schopno se svým hendikepem zvládat.

Pomáhají odlišit duševní hendikep od neochoty dítěte se učit, respektive vedou k nácviku školních dovedností. Výsledek škola zpracovává do pedagogické zprávy a zasílá ji na kmenovou školu, kde by měla být podkladem pro práci pedagoga s takovým dítětem. Vzdělávací proces v ZŠ je vázán na informovaný souhlas zákonných zástupců se zařazením do školy , s předáváním dokumentace žáka za účelem vydání vysvědčení kmenovou školou a s vyžádáním kopie dokumentace žáka ze školní matriky kmenové školy a případně školního dotazníku.

Autorem: Výbor ADDP