Stanovy Spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. (zapsaný spolek)

Členy Asociace jsou psychiatři pro děti a dorost nebo lékaři v předatestační přípravě v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

I.
Úvodní ustanovení

 1. Spolek ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. identifikační číslo 492 76 638, byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.

 2. Od 1.1. 2014 je právnickou osobou - spolkem podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který sdružuje své členy k činnostem a cílům uvedeným v těchto stanovách.

II.
Název spolku

 1. Název spolku je: „ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVĚ PSYCHIATRIE, z.s.“

 2. Spolek je spolkem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

III.
Sídlo spolku

 1. Sídlem spolku je Praha.

IV.
Účel a činnost spolku

 1. Účelem spolku je podporovat a sledovat poskytování zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, týkajících se péče o duševní zdraví dětí a mládeže a jejich výchovného prostředí (rodiny, školy, atd.).

 2. Spolek dosahuje naplňování svého účelu realizací následujících činností:

  1. rozšiřováním nových poznatků v oboru

  2. podporou a koordinací rozvoje všech forem péče a léčby poskytovaných dětskou a dorostovou psychiatrií

  3. prosazováním oboru dětské a dorostové psychiatrie za účelem poskytování kvalitní a dostupné psychiatrické péče pro děti a dorost

  4. spoluprací se všemi zainteresovanými institucemi

  5. propagaci oboru, ochranou kvality poskytované péče odborníky Asociace vůči nedostatečně kvalifikovaným zásahům a léčebným přístupům

  6. kvalifikovanou oponenturou vůči ústředním orgánům včetně zdravotního pojišťovnictví

  7. hájením zájmu členů spolku

  8. prohlubováním zahraniční spolupráce

V.
Členové spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.

 2. Řádným členem může být každý psychiatr pro děti a dorost nebo lékař v předatestační přípravě v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

 3. Členství vzniká rozhodnutím Koordinačního výboru o přijetí za člena spolku a zaplacením členského příspěvku stanovovaného Valnou hromadou.

 4. Každý člen má právo být volen do funkcí Koordinačního výboru a Kontrolní komise, být členem pracovních týmů a být informován o pracovních a provozních akcích spolku.

 5. Každý člen je povinen řádně platit členské příspěvky, zachovávat stanovy a podílet se na činnosti spolku.

 6. Členství zaniká:

- písemným odhlášením člena o jeho vystoupení;

- úmrtím;

- neplacením příspěvků za poslední dva roky

- vyloučením - Valná hromada

 1. Pozastavením členství, o kterém rozhoduje Koordinační výbor a to do nejbližší Valné hromady.

VI.
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:

  1. Valná hromada členů spolku

  2. Koordinační výbor jako statutární kolektivní orgán (dále jen KoV)

  3. Kontrolní komise

VII.
Valná hromada členů spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada členů spolku, složená ze všech členů spolku.

 2. Valnou hromadu svolává Koordinační výbor pozvánkou doručenou osobně nebo na poslední známou korespondenční nebo mailovou adresu všem členům spolku alespoň 15 dnů před konáním Valné hromady.

 3. Valnou hromadu může svolat písemnou pozvánkou též alespoň jedna třetina členů spolku nebo Kontrolní komise a to rozhodnutím přijatým většinou svých členů.

 4. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok.

 5. Úvodem svého jednání zvolí Valná hromada svého přesedajícího, dva sčitatele hlasů a zapisovatele.

 6. Valná hromada zejména:

  1. projednává a schvaluje zprávu Koordinačního výboru o hospodaření

  2. stanoví hlavní směry činnosti pro příští období

  3. volí a odvolává členy Koordinačního výboru, jejich náhradníky a členy Kontrolní komise

  4. může změnit rozhodnutí KoV v otázkách pozastavení, ukončení členství, nebo vyloučení člena ze spolku

  5. rozhoduje o změnách stanov spolku

  6. rozhoduje o zániku a likvidaci spolku a o způsobu majetkového vypořádání

  7. stanoví výši ročního příspěvku členů spolku

  8. Valná hromada je schopná usnášení, pokud je na ní přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Pro přijetí usnesení Valné hromady musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

  9. člen spolku se může nechat na Valné hromadě zastoupit jiným členem spolku na základě písemné moci s ověřeným podpisem. Vzor plné moci pro konkrétní Valnou hromadu stanoví Koordinační výbor.

  10. v případě, že Valná hromada není schopna usnášení, koná se ve stejný den s časovým posunem o půl hodiny náhradní Valná hromada s nezměněným programem jednání. Tato náhradní Valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů spolku. Pro přijetí usnesení náhradní Valné hromady musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

VIII.
Volby a volební období

 1. Volební období členů Koordinačního výboru a Kontrolní komise (dále jen volby KoV) je na dobu pěti let.

 2. Nový člen výboru je vždy řádně volen členy spolku na Valné hromadě a to osobně nebo prokazatelně elektronickou formou v den před dnem termínu voleb na e-mailovou adresu k tomu určenou u člena KoV. Pověřený člen KoV v tištěné podobě předloží volební komisi všechny elektronicky přijaté hlasy členů spolku k řádnému sečtení. Volební hlas v elektronické podobě (hlasování per rollam) se považuje za právoplatný, když byl doručen na e-mailovou adresu určeného člena KoV v určeném termínu.

 3. Každý rok KoV svolá Valnou hromadu, kde předseda KoV přednese „Zprávu KoV za příslušný rok“. Na konci volebního období KoV zpracuje a předseda přednese „Zprávu KoV za volební období“.

 4. V průběhu volebního období je možno obměnit jednotlivé členy KoV a to:

  1. Po doručení písemného sdělení člena KoV na KoV o odstoupení z funkce, nebo osobně se zápisem zjednání KoV nebo na Valné hromadě.

  2. Pozastavení výkonu funkce člena KoV včetně předsedy lze vykonat rozhodnutím KoV, v případě, že člen prokazatelně porušil zákony ČR, nebo zásadně poškodí dobré jméno spolku, nebo jedná proti zájmům spolku nebo svým chováním na veřejnosti budí veřejné pohoršení.

 5. Odvolání z funkce člena KoV v případě pozastavení s definitivní platností dořeší nejbližší Valná hromada spolku.

 6. Odvolání člena výboru je možné hlasováním členů spolku na Valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů.

IX.
Koordinační výbor

 1. Statutární kolektivní orgán spolku je Koordinační výbor, jehož členové jsou voleni Valnou hromadou. Počet členů KoV je sedm.

 2. Koordinační výbor volí ze svého středu předsedu Koordinačního výboru, místopředsedu Koordinačního výboru a pokladníka.

 3. Rozhodnutí KoV jsou přijímána většinou jeho členů.

 4. Koordinační výbor zasedá nejméně dvakrát ročně, o svém zasedání pořizuje KoV zápis.

 5. Členové KoV. předseda a místopředseda se zapisují do spolkového rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem.

 6. Koordinační výbor řídí činnost spolku v období mezi Valnými hromadami. Koordinační výbor přijímá členy, pozastavuje členství, ruší členství nebo vylučuje členy dle stanov ADDP. Schvaluje zřizování poboček spolku a řeší případné spory vzniklé při běžné činnosti spolku.

 7. Koordinační výbor vede seznam členů spolku, do seznamu se u jednotlivých členů zapisuje jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště a telefonní a mailové spojení.

 8. Za Koordinační výbor jedná navenek jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti místopředseda.

 9. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předseda spolu s místopředsedou nebo v případě nepřítomnosti předsedy podepisuje místopředseda a další člen spolku.

X.
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

 2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise.

 3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

 4. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán. Toto upozornění je pro statutární orgán považováno za doporučující stanovisko.

 5. Kontrolní komise kontroluje podepsané smlouvy, rozhodnutí KoV, projednává podněty, upozornění a stížnosti členů na rozhodnutí KoV.

 6. Rozhodnutí Kontrolní komise jsou přijímána většinou jejích členů.

 7. Kontrolní komise zasedá nejméně jednou ročně, o svém zasedání pořizuje Kontrolní komise zápis.

 8. Členové Kontrolní komise a její předseda se zapisují do spolkového rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem.

XI.
Hmotná základna a hospodaření

 1. Hmotnou základnu spolku tvoří členské příspěvky, případně příjmy z vlastní činnosti a dary.

 2. Dohled nad hospodařením spolku vykonávají členové Kontrolní komise, voleni Valnou hromadou, které též podávají zprávu o výsledcích.

 3. Hospodaření spolku vede Koordinační výbor zásadně a jedině bezúvěrově, bezdlužně, dle planých zákonných úprav pro občanská sdružení.

 4. V otázkách financí za spolek má právo jednat předseda, v jeho nepřítomnosti nebo s jeho písemnou plnou mocí místopředseda. Předseda má právo jednat s bankami, finančním úřadem. Společně s místopředsedou má právo zakládat a rušit bankovní účty spolku.

 5. Podpisové právo k bankovním účtům spolku mají vždy samostatně předseda nebo místopředseda nebo pokladník.

 6. Právo nakládat s finančními prostředky spolku na bankovním účtu nebo v hotovosti má Koordinační výbor prostřednictvím předsedy. Po písemném pověření KoV na jednotlivé položky (souhlas výboru se zápisem), může tuto činnost vykonávat místopředseda nebo pokladník.

 7. Místopředseda a pokladník mají za účelem kontroly účtu právo vstupu na zřízené účty spolku.

 8. Všechny výdaje musí schválit KoV a to na účely výhradně v souvislosti s obsahem a s činností spolku. Schválení výdajů KoV může být i dodatečně na nejbližším zasedání KoV se zápisem z jednání KoV.

 9. Výdaje neschválené KoV se považují automaticky za neoprávněné a uhradí je v plné výši neprodleně ten člen výboru, který tyto prostředky použil.

 10. Výdaje nesouvisející s činností a cíli spolku uvedené výše, i když jsou schválené KoV, se považují za neoprávněné a uhradí je v plné výši členové Koordinačního výboru, kteří tyto výdaje schválili.

XII.
Zastupování spolku na základě plné moci

 1. Spolek může být na základě písemně udělené plné moci podepsané předsedou nebo místopředsedou a dalším členem KoV zastupován svým členem, ve výjimečných případech i nečlenem spolku.

 2. Za spolek na veřejnosti a v médiích vystupuje předseda KoV, členové Koordinačního výboru nebo výborem pověřený člen spolku v souladu se závěry jednání KoV nebo Valné hromady spolku a to vždy v souladu s cíli spolku a v jeho prospěch.

XIII.
Smluvní vztahy

 1. Všechny smluvní vztahy spolku musí být projednány a schváleny KoV před podpisem smlouvy.

 2. Smlouvy, které nejsou schválené KoV, se automaticky považují ze strany spolku za neplatné. Druhé smluvní straně odpovídají z těchto smluv ti členové spolku, kteří takovouto neschválenou smlouvu podepsali.

XIV.
Zrušení spolku

 1. Spolek bude zrušen, rozhodne-li o tom Valná hromada spolku a dále v případech, kdy zrušení s likvidací nebo bez likvidace upravuje nebo nařizuje občanský zákoník.

 2. O majetku spolku rozhodne Valná hromada spolku.

 

Tyto stanovy byly schváleny a přijaty na Valné hromadě spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. dne 1.3. 2017 v Praze.

 

MUDr. Dana Trávníčková

předsedající Valné hromady

 

MUDr. Jana Blagová

zapisovatel Valné hromady