Seminář VOP 29.3.2022 - dopis odborníků

více

Seminář Zacházení s transgender dětmi při jejich psychiatrické hospitalizaci, který pořádá zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před ESLP JUDr. Vít Alexander Schorm dne 29. března 2022.

pozvánka


Vážení,

reagujeme na svolání kulatého stolu na téma "Zacházení s transgender a nebinárními dětmi při jejich psychiatrické hospitalizaci" v termínu 29.3.2022.
Rádi bychom Vás informovali, že na základě široké diskuze vedoucích pracovníků pedopsychiatrických lůžkových zařízení vnímáme problematiku transgender jako závažné společenské téma, které přesahuje do všech pediatrických oborů. Je proto zcela na místě, aby se Vámi plánovaný kulatý stůl týkal i jiných odborností, než je dětská a dorostová psychiatrie. Nerozumíme, proč je seminář cílen pouze na obor dětské a dorostové psychiatrie, byť se toto téma týká všech pediatrických oborů (a ve vztahu k celkovému počtu hospitalizací dětských pacientů se to dotýká dětské a dorostové psychiatrie dokonce jen okrajově).
Zacílení na náš obor vnímáme jakou součást trendu posledních let, kdy se pedopsychiatrie opakovaně potýká s přímým i nepřímým obviňováním z nevhodného zacházení s pacienty, případně jejich blízkými. Jsme v této problematice opakovaně kontrolováni a poučováni, a to v mnohem větší míře než kolegyně a kolegové z jiných oblastí. Je pro nás nepochopitelným paradoxem, že právě u oboru, kde jsou empatie a porozumění hlavními nástroji pro práci s lidmi, někdo předpokládá největší míru nevhodného zacházení. Takovéto jednání mj. vnímáme jako ostrakizaci našeho oboru a bránění destigmatizaci, o kterou se mnoho let snažíme. Z tohoto důvodu jsme také žádali, aby byl na semináři přítomen i pan JUDr. Stanislav Křeček jako nejvyšší autorita.
Na základě výše uvedeného bychom Vám rádi sdělili, že se kulatého stolu nezúčastníme. Spolupráci s kanceláří VOP vnímáme jako důležitou a v mnohém obohacující. Měla by však probíhat za vzájemného respektu a porozumění.

S pozdravem

MUDr. Tomáš Havelka, primář Odd. dětské a dorostové psychiatrie PN Havlíčkův Brod
MUDr. Šárka Konečná, primářka Odd. dětské a dorostové psychiatrie Krajská nemocnice Liberec
MUDr. Nikol Přibilová, ředitelka DPN Louny
MUDr. Eduard Rodák, ředitel DPN Velká Bíteš
MUDr. Eva Rozsívalová, primářka Odd. dětské a dorostové psychiatrie PL Šternberk
MUDr. Irena Sedlaříková, primářka Odd. dětské a dorostové psychiatrie PN Kroměříž
MUDr. Dana Trávníčková, primářka Odd. dětské a dorostové psychiatrie PN Opava

15.3.2022